Proxecto Curricular

O currículo de aCentral Folque está conformado polo conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación das diferentes materias.

Os estudos impartidos estarán encamiñados ao logro da adquisición, por parte de todo o alumnado, das capacidades que permitan:

  •  Coñecer e apreciar os elementos básicos que conforman o sistema musical patrimonial galego.
  •  Coñecer e apreciar un repertorio básico adaptado a cada instrumento.
  •  Coñecer e apreciar as formas musicais máis elementais.
  •  Dominar unha bibliografía básica do seu instrumento e do folclore musical galego.
  •  Valorar o inmenso caudal que nos aportan os diferentes folclores musicais do mundo, a diversidade de estilos e conceptos estéticos, o contacto con realidades complementarias á galega, etc.
  •  Dominar o instrumento como vehículo de comunicación cos demais. A adquisición desta habilidade permitirá que o alumnado poda expresar a través do seu instrumento toda a súa experiencia musical, os seus conceptos estéticos, o seu discurso melódico e rítmico.
  •  Ter a destreza instrumental necesaria para estar en disposición de poder optar a unha ocupación profesional dentro do ámbito da música.

————————————————————————

MATERIAS. Breve sinopse

 

Aulas individuais

*Os horarios indican a dispoñibilidade do docente na aula, o reparto do alumnado na aula faise a comezos do curso para atender a dispoñibilidade de cada caso.

Aula de canto e técnica vocal

Mestra: Paulina Ceremuzynska

Programa especializado cunha das mellores coñecedoras da música antiga e medieval galega: Paulina Ceremuzynska que incidirá na técnica vocal e interpretación de cada persoa para aproveitar as caraterísticas fonadoras e aprender e mellorar os fundamentos do cante en cada un dos estilos que o alunado requira.

Horarios: venres. mañá e tarde
Lugar: Auditorio de Galicia


Aula de percusión

Profesor: Roberto Sala

Para a súa aula propón un achegamento ás diversas culturas e tradicións a traves do estudo da percusión. Unha viaxe étnica, na que o alumno ten a posibilidade de coñecer técnicas e instrumentos da música galega, árabe, afro-latina, o flamenco, ou o jazz. Tamboril como fundamento da aula con achegas a outros instrumentos coma bombo, darbouka, caixa flamenca ou batería entre outros, estarán a disposición do estudante atendendo sempre ás preferencias e necesidades de cada un.

Horarios: Luns
Lugar: CSC  Castiñeiriño


Aula de sanfona 

Profesor: Óscar Fernández

As aulas de sanfona consisten no estudo das técnicas de execución actuais; repertorio e xéneros tradicionais galego e doutras culturas; diferentes xéneros da música tradicional; escalas, modos e ritmos máis usados; sistemas de notación musical específico. Especial atención á memorización das melodías, á interpretación en grupo e á independencia do estudante á hora de procurar e adaptar repertorio para tocar en público.

Horarios: venres mañá e tarde; sábados (só mañá)
Lugar: Auditorio de Galicia


Aula de violino

Profesora: María G. Blanco

Baseado no ensino de repertorio de gaita principalmente así como na escasamente conservado pero riquísimo estilo en Galiza. Atención tamén a outras culturas europeas onde este instrumento ten unha importante presenza: países escandinavos, illas británicas, centro e leste de Europa. A través de técnica específica para violino: dixitación, tonalidades, ornamentación, golpes de arco, etc. poñendo en valor a transmisión oral e a memoria musical.

Horarios: Venres e sábado
Lugar: Auditorio de Galicia (venres) CSC A Trisca (sábado)

Aula de frautas e requinta

Profesor: Roberto Sala

Aula centrada nas frautas traveseiras dentro da música popular e no folque. Ensino cos instrumentos de metal ou madeira segundo o interese do estudante e especial atención á requinta como instrumento tradicional galego. O obxectivo é acadar un desenvolvemento técnico óptimo, emisión do son, control da respiración, emprego das chaves, articulación musical, ornamentación propia, coñecemento das escalas e os modos así como adquirir a habilidade de tocar en grupo.

Horarios: luns
Lugar: CSC O Castiñeiriño


Aulas colectivas

Baile

Mestre: Sergio Cobos

Aulas de danza tradicional fundamentadas nos bailes soltos galegos (xotas e muiñeiras) con espazo para algún baile agarrado (mazurca, valse ou rumba) e outros ritmos europeos (schottische, valsa mandada,…). Aulas eminentemente prácticas con introducción á linguaxe pictográfica de aprendizaxe de pasos.

Horarios: sábados mañá de 12 a 13.30 (grupo I) e tardes de 16 a 17.30 h (grupo II)
Lugar: CSC Trisca
Prazas: límite 14 persoas


Linguaxe musical, método Kodály

Profesor: Sergio de la Ossa

Curso dedicado a aqueles que queiran achegarse á lectura e á escrita da música, ao entrenamento auditivo e á comprensión musical a través do canto e da experiencia práctica, principalmente empregando cancións e melodías instrumentais tradicionais. Empregaremos tanto técnicas consagradas no Concepto Kodály (p. ex. o solfexo relativo/do móbil) como outras máis novidosas. de procedencias varias

Horarios: sábado tarde ás 18 h
Lugar: CSC Trisca


Harmonía na música popular contemporánea

Profesor: Alejandro Vargas

Destinado a todo músico con certa solvencia instrumental que teña curiosidade por iniciarse no mundo da harmonía moderna e o arranxo. Trátase de saír momentáneamente do concepto horizontal/melódico para coñecer a arquitectura vertical da música e as normas e técnicas máis básicas para conseguir colorear melodías.
Serán nove sesións intensivas durante o curso académico coa posibilidade para quen o desexe de asistir ás clases de conxunto instrumental e introdución á improvisación.

Horarios: venres tarde ás 17 h
Lugar: Auditorio de Galicia

Grupo de improvisación oral e regueifa

Conductora: Alba María Rodríguez

Proposta dun taller colectivo eminentemente práctico para aprender as técnicas básicas do repentismo baseado nos recursos da improvisación oral en Galiza (regueifa, brindos, canto ao desafío). Melodía, prosodia, rima, verso, métrica, espontaneidade,…

Horarios: venres tarde ás 16 h
Lugar: Auditorio de Galicia

Deixa un comentario